Området

omradet

I 2010 udarbejdede Staten et Landsplandirektiv der muliggjorde udlægning af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. På Bornholm blev der udpeget 7 områder, hvoraf det ene, er dette aktuelle område umiddelbart syd for Allinge. Området er allerede indarbejdet i kommuneplanen og her udlagt til fremtidigt sommerhusområde. Før en udnyttelse med bebyggelse kan finde sted, skal området overføres til sommerhusområde ved lokalplanlægning. Lokalplanarealet er på ca.1,6 ha. og inden for området vil der kunne udstykkes op til 11 sommerhusgrunde. Hensigten med denne lokalplan er således at overføre arealet fra landzone til sommerhusområde, så det kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

 

Landskabet i området er kuperet og skråner mod kysten i øst. Kysten er en klippekyst med særpræget og afvekslende vegetation. I kystområdet mellem Allinge og Sandkås er der kendskab til anlæg fra bronze- og jernalder, og hele kystområdet er vurderet som kulturhistorisk særligt betydningsfuldt. Friluftsmæssigt anvendes kystområdet til naturvandring, badning og fiskeri.

 

Lokalplanområdet som er ca. 250 m langt og ca. 75 m bredt, er beliggende på en nordøstvendt skråning, der har et fald mod kysten på ca. 15 meter. Afstand til kysten er ca. 250 m fra områdets østligste hjørne. Arealet afgrænses mod vest af Tejnvej, mod nord og øst af et eksisterende sommerhusområde, og mod syd af et landbrugsareal.

 

Området er beliggende i den nordlige del af en grøn udsigtskile til havet, bag en eksisterende bebyggelse nede ved kysten. Området anvendes i dag landbrugsmæssigt.

 

Der er ingen bindinger efter naturbeskyttelsesloven på selve området.

 

Kort over grunde >